เสียงเพราะป., รวิวรกุลท. and แก้วบุญชูอ. (2015) “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เขตภาคกลาง Factors correlated to job stress among nurses in specialised cancer hospitals, central region of Thailand”, JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, 8(1), pp. 17-27. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/27845 (Accessed: 5August2020).