ยะเกษมปัญจภรณ์, and ไชยสังข์พัชราภัณฑ์. 2015. “ประสบการณ์การเป็นแม่ของวัยรุ่น Experiences in Becoming a Teenage Mother”. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH 8 (1), 28-34. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/27846.