ใจกล้า ปัฐมาพร, และ ใจกล้า อธิคม. 2019. “บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 13 (2):128-39. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/233447.