ศรีท่าไฮ จีราภา, ลอยศักดิ์ บุษยารัตน์, และ เจริญกิจ คณิสร. 2019. “ผลของโปรแกรมการควบคุมเหาแบบมีส่วนร่วมโดย อสม.น้อย ต่อความรู้ ในการควบคุมเหาและอาการของการเป็นเหาของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 13 (2):83-92. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/233442.