กุลนิตย์ สุวันตรี, เผ่าวัฒนา อาภาพร, และ เที่ยงธรรม วีณา. 2019. “ผลของการใช้การกำกับตนเองที่บ้านต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ และมีโรคร่วมความดันโลหิตสูง”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 13 (2):73-82. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/233439.