รุ่งตั้งธนาบุญ รัชภร, มากมี ภัทราวดี, และ วงศ์อุปราช พีร. 2019. “การเพิ่มเชาวน์ปัญญาด้านการคงอยู่ของชีวิตสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยการชมภาพยนตร์สั้นร่วมกับการฝึกจิตตปัญญา: การศึกษาเชิงพฤติกรรม”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 13 (2):63-72. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/233417.