ธรรมวิริยสติ นิรมล, มาลัยเขต วิจิตตรา, กนกเลิศวงศ์ กัลย์รวี, วิสุทธิ รินรดา, และ สิงห์สนั่น สานิตา. 2019. “ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในซีรัมต่อผลกระทบสุขภาพ ของผู้บริโภคผักผลไม้สด”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 13 (2):52-62. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/233414.