เทอร์เนอร์ กมลรัตน์, ระดาบุตร เมทณี, เหล่าโกสิน นฤมล, ธาดากานต์ สตรีรัตน์, และ ไวยสุระสิงห์ ลัดดาวัลย์. 2019. “การประเมินกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 13 (2):103-16. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/228110.