เจริญไชย สฤษดิ์เดช, ฤทธิ์ฤาชัย สุดคนึง, จันทร์เพชร จารุณี, ทิวทอง โกเมนทร์, และ ศุกลปักษ์ มาสริน. 2019. “การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 13 (2):93-102. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/217516.