ปัญจธรรมเจริญ นงนุช, วันชัย อัศนี, และ แก้วบุญเสริฐ ดอนคำ. 2019. “กระบวนการตัดสินใจเพื่อรับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางหน้าท้อง ของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรงพยาบาลพะเยา”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 13 (2):1-10. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/214921.