ตั้งจิรวัฒนา มนทรา, และ วุฒิรณฤทธิ์ สุวรรณา. 2019. “ปัจจัยทำนายการกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุ”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 13 (2):30-40. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/207083.