นุตมากุลธนัชพร, ช่วยคูณเจนจิรา, แสนมิ่งจิตติมา, รอดเกตุโชติรัตน์, จันเหลืองเดือนนภา, and ทับทิมทองทวีรัตน์. 2019. “A Comparative Study on the Effectiveness of Solvents for Extraction of Lawsonia Inermis L. Fresh Leaves for Grey Hair Dyeing”. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH 13 (1), 31-39. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/199869.