วันงามวิเศษ สุดารัตน์, หนูคง อาภาวรรณ, และ พยัฆคเรือง สุดาภรณ์. 2019. “ปัจจัยทำนายความสม่ำเสมอในการใช้ยาพ่นของเด็กวัยเรียนโรคหืด ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 13 (2):20-29. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/186570.