ไตรนาทถวัลย์ วินัย, วิโรจน์รัตน์ วิราพรรณ, และ วัฒนกิจไกรเลิศ ดวงรัตน์. 2019. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 13 (2):41-51. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/182537.