ไตรนาทถวัลย์วินัย, วิโรจน์รัตน์วิราพรรณ, and วัฒนกิจไกรเลิศดวงรัตน์. 2019. “Factors Influencing Health Literacy Among Older Adults”. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH 13 (2), 41-51. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/182537.