วงษ์สุทิน รังศิมา, มีบุญ ศรีวรรณ, ศุกลปักษ์ มาสริน, ตีระวงศา นันทวรรณ, ศิริทรัพย์จนันท์ ลิลิต, และ โตจันทร์ ศุชญา. 2019. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยหุ่นจำลองสถานการณ์เสมือนจริงสมรรถนะสูงและการรับรู้ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี”. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 13 (2):11-19. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/181240.