ยะเกษมป.; ไชยสังข์พ. ประสบการณ์การเป็นแม่ของวัยรุ่น Experiences in becoming a teenage mother. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, v. 8, n. 1, p. 28-34, 2 Jan. 2015.