ศรีท่าไฮ จ.; ลอยศักดิ์ บ.; เจริญกิจ ค. ผลของโปรแกรมการควบคุมเหาแบบมีส่วนร่วมโดย อสม.น้อย ต่อความรู้ ในการควบคุมเหาและอาการของการเป็นเหาของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 83–92, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/233442. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.