กุลนิตย์ ส.; เผ่าวัฒนา อ.; เที่ยงธรรม ว. ผลของการใช้การกำกับตนเองที่บ้านต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ และมีโรคร่วมความดันโลหิตสูง. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 73–82, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/233439. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.