รุ่งตั้งธนาบุญ ร.; มากมี ภ.; วงศ์อุปราช พ. การเพิ่มเชาวน์ปัญญาด้านการคงอยู่ของชีวิตสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยการชมภาพยนตร์สั้นร่วมกับการฝึกจิตตปัญญา: การศึกษาเชิงพฤติกรรม. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 63–72, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/233417. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.