ธรรมวิริยสติ น.; มาลัยเขต ว.; กนกเลิศวงศ์ ก.; วิสุทธิ ร.; สิงห์สนั่น ส. ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในซีรัมต่อผลกระทบสุขภาพ ของผู้บริโภคผักผลไม้สด. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 52–62, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/233414. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.