เทอร์เนอร์ ก.; ระดาบุตร เ.; เหล่าโกสิน น.; ธาดากานต์ ส.; ไวยสุระสิงห์ ล. การประเมินกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 103–116, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/228110. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.