เจริญไชย ส.; ฤทธิ์ฤาชัย ส.; จันทร์เพชร จ.; ทิวทอง โ.; ศุกลปักษ์ ม. การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 93–102, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/217516. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.