ปัญจธรรมเจริญ น.; วันชัย อ.; แก้วบุญเสริฐ ด. กระบวนการตัดสินใจเพื่อรับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางหน้าท้อง ของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรงพยาบาลพะเยา. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 1–10, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/214921. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.