ตั้งจิรวัฒนา ม.; วุฒิรณฤทธิ์ ส. ปัจจัยทำนายการกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 30–40, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/207083. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.