วันงามวิเศษ ส.; หนูคง อ.; พยัฆคเรือง ส. ปัจจัยทำนายความสม่ำเสมอในการใช้ยาพ่นของเด็กวัยเรียนโรคหืด ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 20–29, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/186570. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.