ไตรนาทถวัลย์ ว.; วิโรจน์รัตน์ ว.; วัฒนกิจไกรเลิศ ด. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 41–51, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/182537. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.