ไตรนาทถวัลย์ว.; วิโรจน์รัตน์ว.; วัฒนกิจไกรเลิศด. Factors influencing health literacy among older adults. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, v. 13, n. 2, p. 41-51, 31 Dec. 2019.