วงษ์สุทิน ร.; มีบุญ ศ.; ศุกลปักษ์ ม.; ตีระวงศา น.; ศิริทรัพย์จนันท์ ล.; โตจันทร์ ศ. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยหุ่นจำลองสถานการณ์เสมือนจริงสมรรถนะสูงและการรับรู้ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 11–19, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/181240. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.