ยะเกษมป., & ไชยสังข์พ. (2015). ประสบการณ์การเป็นแม่ของวัยรุ่น Experiences in becoming a teenage mother. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, 8(1), 28-34. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/27846