เสียงเพราะป., รวิวรกุลท., & แก้วบุญชูอ. (2015). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เขตภาคกลาง Factors correlated to job stress among nurses in specialised cancer hospitals, central region of Thailand. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, 8(1), 17-27. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/27845