ไตรนาทถวัลย์ว., วิโรจน์รัตน์ว., & วัฒนกิจไกรเลิศด. (2019). Factors influencing health literacy among older adults. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, 13(2), 41-51. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/182537