โคตรตะไ., สารการก., รัตนราชป., จันทร์บุลวัชร์ข., ไชยสิทธิ์ย., โสบุญเ., & วงศ์อาสาภ. (2018). Situation analysis of caring for elderly people with dementia in UbonRatchathani province. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, 12(1), 51-60. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/131779