(1)
ยะเกษมป.; ไชยสังข์พ. ประสบการณ์การเป็นแม่ของวัยรุ่น Experiences in Becoming a Teenage Mother. J Hlth Sci Res 2015, 8, 28-34.