(1)
ศรีท่าไฮ จ.; ลอยศักดิ์ บ.; เจริญกิจ ค. ผลของโปรแกรมการควบคุมเหาแบบมีส่วนร่วมโดย อสม.น้อย ต่อความรู้ ในการควบคุมเหาและอาการของการเป็นเหาของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี. BCNNON Hlth Sci Res J 2019, 13, 83-92.