(1)
กุลนิตย์ ส.; เผ่าวัฒนา อ.; เที่ยงธรรม ว. ผลของการใช้การกำกับตนเองที่บ้านต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ และมีโรคร่วมความดันโลหิตสูง. BCNNON Hlth Sci Res J 2019, 13, 73-82.