(1)
รุ่งตั้งธนาบุญ ร.; มากมี ภ.; วงศ์อุปราช พ. การเพิ่มเชาวน์ปัญญาด้านการคงอยู่ของชีวิตสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยการชมภาพยนตร์สั้นร่วมกับการฝึกจิตตปัญญา: การศึกษาเชิงพฤติกรรม. BCNNON Hlth Sci Res J 2019, 13, 63-72.