(1)
เทอร์เนอร์ ก.; ระดาบุตร เ.; เหล่าโกสิน น.; ธาดากานต์ ส.; ไวยสุระสิงห์ ล. การประเมินกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561. BCNNON Hlth Sci Res J 2019, 13, 103-116.