(1)
เจริญไชย ส.; ฤทธิ์ฤาชัย ส.; จันทร์เพชร จ.; ทิวทอง โ.; ศุกลปักษ์ ม. การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ. BCNNON Hlth Sci Res J 2019, 13, 93-102.