(1)
ปัญจธรรมเจริญ น.; วันชัย อ.; แก้วบุญเสริฐ ด. กระบวนการตัดสินใจเพื่อรับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางหน้าท้อง ของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรงพยาบาลพะเยา. BCNNON Hlth Sci Res J 2019, 13, 1-10.