(1)
ตั้งจิรวัฒนา ม.; วุฒิรณฤทธิ์ ส. ปัจจัยทำนายการกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุ. BCNNON Hlth Sci Res J 2019, 13, 30-40.