(1)
ไตรนาทถวัลย์ ว.; วิโรจน์รัตน์ ว.; วัฒนกิจไกรเลิศ ด. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ. Hlth Sci Res J 2019, 13, 41-51.