(1)
ไตรนาทถวัลย์ว.; วิโรจน์รัตน์ว.; วัฒนกิจไกรเลิศด. Factors Influencing Health Literacy Among Older Adults. J Hlth Sci Res 2019, 13, 41-51.