(1)
วงษ์สุทิน ร.; มีบุญ ศ.; ศุกลปักษ์ ม.; ตีระวงศา น.; ศิริทรัพย์จนันท์ ล.; โตจันทร์ ศ. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยหุ่นจำลองสถานการณ์เสมือนจริงสมรรถนะสูงและการรับรู้ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี. BCNNON Hlth Sci Res J 2019, 13, 11-19.