(1)
โคตรตะไ.; สารการก.; รัตนราชป.; จันทร์บุลวัชร์ข.; ไชยสิทธิ์ย.; โสบุญเ.; วงศ์อาสาภ. Situation Analysis of Caring for Elderly People With Dementia in UbonRatchathani Province. J Hlth Sci Res 2018, 12, 51-60.