[1]
เทอร์เนอร์ ก., ระดาบุตร เ., เหล่าโกสิน น., ธาดากานต์ ส. และ ไวยสุระสิงห์ ล. 2019. การประเมินกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี. 13, 2 (ธ.ค. 2019), 103–116.