[1]
เจริญไชย ส., ฤทธิ์ฤาชัย ส., จันทร์เพชร จ., ทิวทอง โ. และ ศุกลปักษ์ ม. 2019. การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี. 13, 2 (ธ.ค. 2019), 93–102.