[1]
ไตรนาทถวัลย์ ว., วิโรจน์รัตน์ ว. และ วัฒนกิจไกรเลิศ ด. 2019. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกฉานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี. 13, 2 (ธ.ค. 2019), 41–51.