[1]
ไตรนาทถวัลย์ว., วิโรจน์รัตน์ว. and วัฒนกิจไกรเลิศด. 2019. Factors influencing health literacy among older adults. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH. 13, 2 (Dec. 2019), 41-51.