ทาวงค์ น. ., และ กางโสภา จ. “การยกระดับของความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 หลังการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Bacillus Subtilis”. วารสารวิชาการกัญชา กัญชง และสมุนไพร, ปี 2, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 1-9, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JCHH/article/view/261845.